fbpx
Hotel Florida Park ****

Política de Privacitat

1. IDENTIFICACIÓ

PERITUR S.A. en endavant HOTEL FLORIDA PARK, és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

2. INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

Mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat, l’usuari queda informat i presta el seu consentiment lliure, informat, específic i inequívoc perquè les dades personals que faciliti a través de la pàgina web ubicada a la URL www.hotelfloridapark.com (en endavant, el “Lloc Web“) siguin tractades per HOTEL FLORIDA PARK, així com les dades derivades de la seva navegació i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a HOTEL FLORIDA PARK de forma clara i senzilla.

3. OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES

Les dades sol·licitades en els formularis del Lloc Web són amb caràcter general, obligatoris (llevat que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes.
Per tant, si no es faciliten els mateixos o no es faciliten correctament no podran atendre’s les mateixes, sense perjudici que podrà visualitzar lliurement el contingut del Lloc Web.

4. AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ HOTEL FLORIDA PARK LES DADES PERSONALS DE L’USUARI?

Les dades personals facilitades a través del Lloc Web seran tractades per l’HOTEL FLORIDA PARK. conforme a les finalitats següents:

 1. Dades facilitades per a la realització de reserves, tant a través del Lloc Web com de (call center, email o xat) per a reserves individuals o de grups i sales:
  • Gestionar la realització de les reserves demanades per l’ usuari
  • Tramesa de la confirmació o documentació de la reserva realitzada
  • En el supòsit de prestar el consentiment per a això, l’ enviament de comunicacions comercials per part d ‘ HOTEL FLORIDA PARK.
  • Efectuar anàlisis sobre la utilització del Lloc Web i comprovar les preferències i comportament dels usuaris.
 1. Dades facilitades per donar-se d’ alta com a usuari registrat a HOTEL FLORIDA PARK:
  • Gestionar la seva sol·licitud d’alta o baixa dins de la modalitat triada per l’usuari.
  • Verificar que l’ usuari compleix amb les exigències per donar-se d’ alta dins de la modalitat seleccionada, sempre que HOTEL FLORIDA PARK ho consideri convenient.
  • Tràmit i resposta a les possibles sol·licituds d’informació que realitzi l’usuari.
  • Recerca de promocions que s’ ajustin a les necessitats que l’ usuari seleccioni.
  • Per a l’ enviament de comunicacions comercials personalitzades per part d ‘ HOTEL FLORIDA PARK.
  • Efectuar anàlisis sobre la utilització del Lloc Web i comprovar les preferències i comportament dels usuaris.
 1. Dades facilitades a través del formulari:
  • Gestionar les sol·licituds de contacte i informació de l’usuari a través dels canals disposats per a això en els llocs web d’HOTEL FLORIDA PARK.
  • Gestió de la petició plantejada
  • Efectuar anàlisis sobre la utilització del Lloc Web i comprovar les preferències i comportament dels usuaris.
 1. Dades facilitades per a publicacions als BLOGs titularitat d ‘ HOTEL FLORIDA PARK:
  • Gestionar la publicació dels seus comentaris al Lloc Web.
  • Gestionar la subscripció i/o baixa a la Newsletter del blog a sol·licitud de l’usuari
  • Efectuar anàlisis sobre la utilització del Lloc Web i comprovar les preferències i comportament dels usuaris.
  • En el supòsit que això sigui necessari, realitzar un control del contingut dels comentaris dels usuaris i, si s’ escau, eliminar aquells el contingut dels quals no s’ adeqüi a les condicions aplicables al present Lloc Web a criteri d ‘ HOTEL FLORIDA PARK.
 1. Dades facilitades per a la modificació i cancel·lació de reserves:
  • Gestionar de les sol·licituds de modificació o cancel·lació de la seva reserva sol·licitades per l’usuari a HOTEL FLORIDA PARK.
  • Remetre-li la contestació a la sol·licitud plantejada a HOTEL FLORIDA PARK.
  • Efectuar anàlisis sobre la utilització del Lloc Web i comprovar les preferències i comportament dels usuaris.
 1. Dades facilitades per a l’ enviament de Newsletter:
  • Gestionar la subscripció i/o baixa de la Newsletter, realitzada a través del canal disposat al Lloc Web d’HOTEL FLORIDA PARK.
 1. Dades facilitades per al Programa de Qualitat:
  • Gestionar el Programa de fidelització i tramitar la seva sol·licitud d’incorporació, assignar-li el seu número de membre, claus d’accés a la seva àrea privada online i permetre-li acumular i redimir els seus punts
  • Adequar els serveis del Programa de fidelització a les preferències i gustos del Titular, així com mesurar el seu grau de satisfacció amb el servei prestat als nostres hotels. Aquesta finalitat pot incloure l’ enviament d’ enquestes de qualitat i l’ adaptació i personalització dels serveis facilitats per HOTEL FLORIDA PARK.
  • Tramesa de comunicacions relacionades amb el seu compte, incloent-hi, entre d’ altres, saldo de punts, categoria de la seva targeta, notificacions i qualsevol altra que el mantingui informat de l’ estat del seu compte.
  • Tramesa de comunicacions comercials personalitzades a través de correu electrònic o mitjans equivalents, sobre ofertes i serveis relacionats amb el Programa llevat que Vostè s’ oposi a l’ esmentat tractament.
 1. Dades proporcionades en els formularis de contacte i pàgina web:
  • Gestionar les sol·licituds de contacte i informació de l’usuari a través dels canals disposats per a això en els llocs web d’HOTEL FLORIDA PARK.
  • Gestió de la petició plantejada
  • Efectuar anàlisis sobre la utilització del Lloc Web i comprovar les preferències i comportament dels usuaris.
 1. Dades proporcionades en el formulari de recuperació de carretó:
  • Tramesa del recordatori de la reserva no finalitzada per l’ usuari o, si s’ escau, de les recerques realitzades per l’ usuari
  • Efectuar anàlisis sobre la utilització del Lloc Web i comprovar les preferències i comportament dels usuaris.

5. QUINES DADES DE L’USUARI TRACTARÀ HOTEL FLORIDA PARK?

HOTEL FLORIDA PARK tractarà les següents categories de dades de l’ usuari:

 1. Dades facilitades per a la realització de reserves, tant a través del Lloc Web com de (call center, email o xat) per a reserves individuals o de grups i sales:
  • Dades d’ identificació: nom, cognoms, nacionalitat.
  • Dades de contacte: adreça de correu electrònic, núm.
  • Dades de transacció de béns i serveis en HOTEL FLORIDA PARK: Productes i serveis adquirits o sobre els quals mostris interès.
  • Preferències d’ estada.
  • Dades econòmiques, financer i d’ assegurances.
  • Altres dades: dades facilitades pels mateixos interessats en els camps oberts o a través de l’ anomenada realitzada
  • Dades de navegació.
 1. Dades facilitades per donar-se d’ alta com a usuari registrat a HOTEL FLORIDA PARK:
  • Dades d’ identificació: nom, cognoms, adreça i nacionalitat
  • Dades de contacte: adreça de correu electrònic, núm.
  • Codis o claus d’identificació d’usuari i/o titular.
 1. Dades facilitades a través del formulari de recuperació de carretó:
  • Dades d’ identificació: nom, cognoms, domicili, nacionalitat.
  • Dades de contacte: adreça de correu electrònic, núm.
  • Dades de transacció de béns i serveis
  • Altres dades: dades facilitades pels mateixos interessats en els camps oberts dels formularis disposats en el Lloc Web o en els documents adjunts.
  • Dades de navegació.
 1. Dades facilitades per a publicacions als BLOGS titularitat d’ HOTEL FLORIDA PARK.
  • Dades d’ identificació: nom, cognoms, domicili, nacionalitat.
  • Dades de contacte: país de residència, adreça de correu electrònic.
  • Dades de navegació.
 1. Dades facilitades per a la modificació i cancel·lació de reserves:
  • Dades d’ identificació: nom, cognoms, domicili, nacionalitat.
  • Dades de contacte: adreça de correu electrònic, núm.
  • Dades de transacció de béns i serveis
  • Dades econòmiques, financer i d’ assegurances.
  • Altres dades: dades facilitades pels mateixos interessats en els camps oberts dels formularis disposats en el Lloc Web o en els documents adjunts.
  • Dades de navegació.
 1. Dades facilitades per a l’ enviament de Newsletter:
  • Dades d’ identificació: nom, cognoms, domicili, nacionalitat.
  • Dades de contacte: país de residència, adreça de correu electrònic.
  • Dades de característiques personals idioma.
 1. Dades proporcionades en els formularis de contacte i pàgina:
  • Dades d’ identificació: nom, cognoms, domicili, nacionalitat.
  • Dades de contacte: adreça de correu electrònic, núm.
  • Dades de transacció de béns i serveis
  • Altres dades: dades facilitades pels mateixos interessats en els camps oberts dels formularis disposats en el Lloc Web o en els documents adjunts.
  • Dades de navegació.
 1. Dades proporcionades en el formulari de recuperació de carretó:
  • Dades de contacte: adreça i correu electrònic.

En cas que l’ usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar-li la informació continguda en la Política de Privacitat, eximint HOTEL FLORIDA PARK de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, HOTEL FLORIDA PARK podrà dur a terme les verificacions periòdiques per constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, conforme a la normativa de protecció de dades.

6. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES DE L’USUARI?

La legitimació del tractament de les seves dades personals, seran les següents:

 1. Per a realització de reserves, tant a través del Lloc Web com de contact center (call center, email o xat) per a reserves individuals o de grups i sales: l’execució del contracte entre les parts. Per a l’ execució d’ anàlisi sobre la utilització del web, l’ interès legítim d ‘ HOTEL FLORIDA PARK.
 2. Per a la gestió del alta com a usuari registrat: en el consentiment sol·licitat i, en els supòsits de verificació compliment de les condicions per part de l’usuari, així com per a l’execució d’anàlisi sobre la utilització de la web, l’interès legítim de HOTEL FLORIDA PARK. No obstant això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.
 3. Per al formulari de recuperació de carretó: en el consentiment que se li demana i que pot retirar en qualsevol moment. No obstant això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat. Per a l’ execució d’ anàlisi sobre la utilització del web, l’ interès legítim d ‘ HOTEL FLORIDA PARK.
 4. Per a la gestió i publicació dels comentaris o publicacions enviats pels usuaris en els BLOGs titularitat d’ HOTEL FLORIDA PARK:en el consentiment prestat per l’usuari i, en els supòsits d’execució d’anàlisi del Lloc Web, comprovar les preferències i comportaments dels usuaris, així com realitzar un control del contingut dels comentaris, interès legítim de HOTEL FLORIDA PARK. En cas de retirar el seu consentiment al tractament de publicació dels comentaris, aquest serà eliminat per HOTEL FLORIDA PARK del Lloc Web.
 5. Per a la modificació i/o cancel·lació de la seva reserva en l’execució del contracte entre les parts. Per a l’ execució d’ anàlisi sobre la utilització del web, l’ interès legítim d ‘ HOTEL FLORIDA PARK.
 6. Per a l’ enviament de Newsletter: en el consentiment prestat per l’ usuari.
 7. Per a l’ enviament dels formularis de contacte i pàgina web: en el consentiment prestat per l’ usuari. Per a l’ execució d’ anàlisi sobre la utilització del web, l’ interès legítim d ‘ HOTEL FLORIDA PARK.
 8. Per a l’ enviament del recordatori de recuperació de carretó: recordatori: en el consentiment prestat per l’ usuari. Per a l’ execució d’ anàlisi sobre la utilització del web, l’ interès legítim d ‘ HOTEL FLORIDA PARK.

Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents per la qual cosa l’ usuari podrà revocar només un d’ ells no afectant els altres.

Per revocar aquest consentiment, l’Usuari podrà contactar amb l’HOTEL FLORIDA PARK a través dels canals següents: info@hotelfloridapark.com

7. AMB QUINS DESTINATARIS ES COMPARTIRAN LES DADES DE L’USUARI?

Les dades de l’ usuari podran ser comunicades a:

 1. Dades facilitades per a la realització de reserves, tant a través del Lloc Web com de (call center, email o xat) per a reserves individuals o de grups i sales:
  • Empreses integrades o adherides, totes dedicades al sector hoteler, necessitaran tenir accés a les seves dades per a la prestació correcta dels serveis seleccionats. De la mateixa manera, les seves dades seran comunicades a aquelles entitats propietàries dels hotels, per tal que aquestes coneguin les condicions de la seva estada (preu, dates, serveis inclosos, …), amb l’única finalitat de poder prestar-li els serveis correctament.
 2. Dades facilitades per donar-se d’ alta com a usuari registrat a l ‘ HOTEL FLORIDA PARK:
  • Empreses del grup al qual pertany HOTEL FLORIDA PARK, únicament per a finalitats administratives internes i/o per a les finalitats anteriorment indicades.
 3. Dades facilitades a través del formulari de recuperació de carretó:
  • Empreses del grup al qual pertany HOTEL FLORIDA PARK, únicament per a finalitats administratives internes i/o per a les finalitats anteriorment indicades.
 4. Dades facilitades per a publicacions a BLOGs titularitat d’ HOTEL FLORIDA PARK:
  • Les dades proporcionades per l’usuari seran publicades al Lloc Web, per la qual cosa seran accessibles per tot aquell usuari que hi accedeixi.
 5. Dades facilitades per a la modificació i cancel·lació de reserves :
  • Empreses integrades o adherides al sector hoteler, necessitaran tenir accés a les seves dades per a la prestació correcta dels serveis seleccionats. De la mateixa manera, les seves dades seran comunicades a aquelles entitats propietàries dels hotels, per tal que aquestes coneguin les condicions de la seva estada amb l’ única finalitat de poder prestar-li els serveis correctament.
 6. Dades facilitades per a l’enviament de Newsletter, no seran comunicats amb terceres empreses.
 7. Dades proporcionades en formularis de contacte i pàgina web:
  • Empreses del grup al qual pertany HOTEL FLORIDA PARK, únicament per a finalitats administratives internes i/o per a les finalitats anteriorment indicades.
 8. Dades proporcionades en el formulari de recuperació de carretó: recuperació de carretó:
  • Empreses del grup al qual pertany HOTEL FLORIDA PARK, únicament per a finalitats administratives internes i/o per a les finalitats anteriorment indicades.

Addicionalment, les dades podran ser accessibles per proveïdors de l’HOTEL FLORIDA PARK, sent aquest accés el necessari per a l’adequat compliment de les obligacions legals i/o de les finalitats anteriorment indicades. Aquests proveïdors no tractaran les seves dades per a finalitats pròpies que no hagin estat prèviament informades per l ‘ HOTEL FLORIDA PARK

8. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

L’informem que les seves dades NO seran transferides a tercers països

9. CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les seves dades seran conservades durant els terminis següents:

 1. Dades facilitades per a la realització de reserves, tant a través del Lloc Web com de contact center (call center, email o xat) per a reserves individuals o de grups i sales: seran conservats durant la relació contractual i, un cop finalitzada la mateixa, durant el termini de prescripció de les accions legals que se’ n puguin derivar.
 2. Dades facilitades per donar-se d’ alta com a usuari registrat a HOTEL FLORIDA PARK: mentre l’ usuari no revoqui el consentiment prestat. No obstant això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.
 3. Dades facilitades a través del formulari de recuperació de carretó: durant el termini necessari per a la gestió de la seva sol·licitud enviada.
 4. Dades facilitades per a publicacions als BLOGS titularitat de l’ HOTEL FLORIDA PARK. Les dades seran conservades mentre l’ usuari no revoqui el consentiment atorgat.
 5. Dades facilitades per a la modificació i cancel·lació de reserves : seran conservades durant la relació contractual i, un cop finalitzada la mateixa, durant el termini de prescripció de les accions legals que se’n puguin derivar.
 6. Dades facilitades per a l’ enviament de Newsletter: seran conservades mentre l’ usuari no revoqui el consentiment prestat a l’ efecte.
 7. Dades proporcionades en formularis de contacte i pàgina web: seran conservades durant el termini necessari per donar tràmit i contestació a la seva sol·licitud i, un cop finalitzat el mateix, durant el termini de prescripció de les accions legals derivades de l’esmentada sol·licitud.
 8. Dades proporcionades en el formulari de recuperació de carretó: recuperació de carretó: seran conservades 15 dies després de l’ abandonament de la reserva.

10. RESPONSABILITAT DE L’USUARI.

L’ usuari:

 • Garanteix que és major de divuit (18) anys i que les dades que facilita a HOTEL FLORIDA PARK són veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’ usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal manera que respongui a la seva situació real.
 • Garanteix que ha informat els tercers dels quals faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a HOTEL FLORIDA PARK per a les finalitats assenyalades.
 • Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a HOTEL FLORIDA PARK o a tercers

11. EXERCICI DE DRETS

L’ usuari pot enviar un escrit a HOTEL FLORIDA PARK, a l’ adreça indicada a l’ encapçalat de la present Política, o bé per mitjà d’ un correu electrònic a l’ adreça info@hotelfloridapark.com, adjuntant fotocòpia del seu document d’ identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per a:

Per descarregar el document d’exercici de drets cliqueu

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Obtenir confirmació sobre si a l’HOTEL FLORIDA PARK s’estan tractant dades personals que concerneixen l’usuari o no.
 • Accedir a les seves dades personals.
 • Corregir dades incorrectes o incompletes.
 • Sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals quan, per algun motiu, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van obtenir.
 • Obtenir de l’ HOTEL FLORIDA PARK la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades facilitades per l’Usuari en aquells casos previstos en la normativa.
 • Posar-se en contacte amb l’HOTEL FLORIDA PARK a través de la següent adreça: info@hotelfloridapark.com
 • Interposar una reclamació relativa a la protecció de les seves dades personals davant l’ Agència Espanyola de Protecció de Dades a l’ adreça Carrer de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid www.aepd.es., quan l’ interessat consideri que HOTEL FLORIDA PARK ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

12. MESURES DE SEGURETAT

HOTEL FLORIDA PARK tractarà les dades de l’ usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el previst en la normativa d’ aplicació, adoptant a l’ efecte les mesures d’ índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’ estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.